.-Väriopetus uudistettava – NYT!

------(Opetusviranomaisille ja kouluttajille)

On täysin selvää, että muutos kohtaa vastarintaa.
Mutta nyt vain paradigman vaihto voi johtaa ulos pahasta umpikujasta uudistuksen tielle.

Tietenkin on arvovalinta, jos yhteisösi hyväksyy ima-gotappion (ja jatkossa kenties yhteiskunnan taloudel-lisen tuen menetyksen), mikäli se jättäytyy niiden toimijoiden ulkopuolelle, jotka valitsevat rohkeasti uuden kritiikinkestävän värikäsityksen (paradigman) ja ryhtyvät uudistamaan määrätietoisesti väriopetuk-sensa oppisisällön asetuksen edellyttämälle tasolle.

    Paradigma on ajattelua ja päättelyä ohjaava pe-rusnäkemys. Vanhan perusnäkemysen mukaan värit ovat olomuodoltaan fysikaalisia, ihmisen näköaistista riippumattomia ja mitattavissa olevia ”olioita”. Värejä on pidetty esimerkiksi valon ominaisuutena, sähkömagneettisena säteilynä, valon heijastumina, maaleina yms.
    Todellisuus on kuitenkin aivan muuta.

Mikäli valtioneuvoston säätämä asetus (422/2012) ymmärretään oikein, joudutaan väriopetuksen uudis-tamisessa väistämättömästi siirtymään vanhasta fysikalistisesta paradigmasta uuteen ja pätevään
.----- aivokeskeiseen paradigmaan.

Herätys! Monikohan kouluttaja haluaisi väri-ilmiöiden äärellä ummistaa tietoisesti silmänsä selvästi havait-tavilta tosiasioilta pettääkseen itseään ja MUITA?

------.Vanhan väriopin puolustajille jää
------ ankara todistamisen taakka:

-----.-Tuokaa vihdoinkin todistusaineistonne
-----.-julkisesti nähtäväksi ja arvioitavaksi!

*******************************************

Uudistustyö on silloin pitkällä, kun vastuulliset tahot voivat sopia yhteisen määritelmän käsitteelle VÄRI.

------Värit eivät ole ihmisen ulkopuolella olevia
------fysikaalisia suureita, vaan ainoastaan vasta
------aivoissa syntyneitä näköaistimuksia.

Väri tulee nimittäin esille tavalla tai toisella muun muassa näissä oppiaineissa: biologia (näköaisti, väriä antavat orgaaniset aineet), (havainto)psykologia, terveystieto, fysiikka (valo, prisma), kemia (väriä antavat epäorgaaniset aineet), käsityö, kotitalous, ympäristöoppi, kuvataide (kuvaamataito), (taide)historia.

On myös ammattitutkintoja, joissa väriopillinen tietous kuuluu merkittävänä osana varsinaiseen ammatti-identiteettiin. Näitä ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, erilaiset audiovisuaalisen viestinnän, tuote- ja ympä-
ristösuunnittelun, kuvataiteen alat, kauneudenhoito-
alat (parturi-kampaaja, kosmetologi), pintakäsittely-
alat, vaate- ja tekstiilialat ja kirjapainoala (painovies-
tintä, painopinnanvalmistus)

Tämä edellyttää tietenkin, että OPH:n asianosaisilla tarkastajilla ja johdolla sekä asiantuntijoilla on virka-
vastuullisesti 'tuntosarvet herkkinä', kun uudistus-
työlle määritellään selkeät tavoitteet ja niiden saavuttamista ohjataan ja valvotaan.

Valvottavia kohteita on paljon, sillä erilaiset yhteisöt ja yritykset tarjoavat halukkaasti (joskus jopa OPH:n tuella – ilmaiseksi) väriopetukseen muokattua opetus-
materiaalia. Näistä paljastuu kauttaaltaan väriopin "väärä raha" vaikkapa halkusanalla vastaväri.

Uutta opetussuunnitelmaa tehdään TÄÄLLÄ >>

Opettajien täydennyskoulutus on aloitettava välittömästi. Ensivaiheessa luokanopettajille ja tietenkin kaikille väriopillista perustietoa jakaville kouluttajille tulisi organisoida systemaattinen täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Yliopistojen tulisi varmistaa ehdottomasti (oman uskottavuutensa vuoksi), että ainakin luokan- ja aineenopettajien koulutuksessa väriopillinen tietous ei enää nojaa epätosiin väittämiin, vaan tieteellisesti verifioituun tietoon ja kritiikin kestävään värikäsitykseen.

_ Opettajien täydennyskoulutusta tarvitaan

-- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

------- Väriaistin toiminnasta

Ihmisen erinomaiseksi kehittyneessä väriaistissa erottuu KOLME toiminnallista perusperiaatetta:

1) näköjärjestelmä prosessoi näkökuvaa kolmiväri-
kanavaisesti
(ks. esimerkiksi nämä kuvat)

2) rajakontrasti-ilmiö, jossa esineen omassa värissä voimistuu sitä ympäröivän värin käänteisvärisyys ja valoisuusero. Kohde ikään kuin 'piirretään' irti taustastaan (ks. esimerkit kontrasti-ilmiöistä täältä)

3) varjoilmiö, jossa aivot pyrkivät pitämään värit tunnistettavina, konstantteina, vaikeissakin valais-
tusolosuhteissa. (ks. esimerkit varjoilmiöstä täältä)

Tekniset väri-ilmaisimet toimivat vain kolmivärika-
navaisesti, sillä niille ei ole vielä osattu kehittää
2) kontrasti- ja 3) varjoilmiöiden "näkökykyä".

Värit ovat visuaalisia adjektiiveja, laadun ilmaisijoita.

------.. "Silmät eivät maaleja sekoittele!"

----- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kriittistä tekstiä väriopista

Aiheesta myös STT:n uutisissa

Käänteisväriteorian testi

Testaa nyt väritietosi

Kokeile itse

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta